Em muốn biết bao giờ tụi mình cưới nhau? - Chắc cũng phải vài "giáp" nữa!!!
Yêu Thật Lòng Là ...Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì Cho Người Mình "Yêu"!!!
Bảo Trợ