10 Bằng Chứng Khẳng Định Thuyết Tiến Hóa Của Darwin Là Sai Lầm (p.2)

24 Tháng Tư 20185:09 CH(Xem: 2348)

Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.
nts-canhdep hothiennhien

10 Ways Darwin got it wrong

10 bằng chứng khẳng định thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm

Tiếp theo: Phần 1

3. His ideas about the information inside the cell

Ý tưởng của ông về thông tin ở trong tế bào

Back in Darwin’s day, scientists didn’t know what type or quantity of information was embedded within the cell. Darwin assumed it would be very elementary — only a few instructions to tell the cell how to function.

Trở về thời của Darwin, lúc đó các nhà khoa học không biết được loại hay số lượng thông tin được lưu trữ trong tế bào. Darwin giả định rằng nó hẳn là rất đơn giản – chỉ một vài chỉ dẫn để nói cho các tế bào biết phải hoạt động như thế nào.

Because he believed in the simplicity of the information of the cell, he came up with a theory called “pangenesis”, where huge variations simply popped out of cells at random — something that was later proven to be entirely false.

Vì ông tin tưởng vào sự đơn giản của thông tin trong mỗi tế bào, ông đã đưa ra một lý thuyết gọi là “thuyết mầm”, tức là lượng lớn các biến thể đơn giản xuất hiện từ các tế bào một cách ngẫu nhiên – điều này sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn sai.

Moreover, 150 years later, the information inside the cell is now known to be truly mind-boggling.

Hơn thế nữa, 150 năm sau, thông tin trong tế bào được biết đến thực sự gây chấn động.

Each human DNA molecule contains some three billion genetic letters — and, incredibly, the error rate of the cell, after all the molecular editing machines do their job, is only one copying mistake (called a point mutation) for every ten billion letters!

Mỗi phân tử DNA của con người có chứa khoảng ba tỷ mã di truyền – và thật đáng kinh ngạc là tỷ lệ biến dị của mỗi tế bào, sau khi tất cả các bộ máy biên soạn phân tử thực hiện công việc của chúng thì chỉ có một lỗi bị sao chép sai (gọi là điểm đột biến) trong 10 tỷ mã.

As physicist and chemist Jonathan Sarfati explains: “The amount of information that could be stored in a pinhead’s volume of DNA is equivalent to a pile of paperback books 500 times as high as the distance from Earth to the moon, each with a different, yet specific content. 

Giống như nhà vật lý học và hóa học Jonathan Sarfati giải thích: “Số lượng thông tin có thể chứa trong DNA trên một đầu kim tương đương với một chồng sách bìa mềm cao gấp 500 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng với nội dung rõ ràng, riêng biệt không lặp lại.”

Could evolution and natural selection, without any intelligence behind them, create such precise and sophisticated DNA instructions — including the instincts, found in every species, that enable creatures to survive? It takes far more faith to believe that blind, random evolution could come up with such amazing DNA information than to believe an Intelligent Designer is behind this astounding amount of accurately coded language!

Làm sao mà sự tiến hoá và chọn lọc tự nhiên không có bất kỳ trí thông minh nào đứng đằng sau lại có thể tạo ra được những chỉ dẫn DNA chính xác và tinh vi như vậy – bao gồm cả các bản năng được tìm thấy ở mỗi loài mà cho phép các sinh vật tồn tại? Làm sao có thể tin tưởng sự tiến hoá một cách không rõ ràng, ngẫu nhiên lại có thể tạo ra thông tin DNA tuyệt vời hơn là tin vào có một nhà thiết kế thông minh đứng đằng sau số lượng đáng kinh ngạc của ngôn ngữ được mã hoá một cách chính xác này!

Everything we know about DNA indicates that it programs a species to remain within the limits of its own general type. Genetic changes that do occur are typically small and inconsequential, while large mutations, rather than producing improved and novel designs, are overwhelmingly harmful to the organism’s survival.

Mọi thứ chúng ta biết về DNA chỉ ra rằng nó lập trình mỗi một loài để duy trì trong phạm vi giới hạn chung của mỗi loài riêng biệt. Thay đổi di truyền xảy ra thường nhỏ và không quan trọng, trong khi phần lớn sự đột biến, thay vì tạo ra những loài phát triển và mới lạ lại thường có hại cho sự tồn tại của cơ thể.

Darwin assumed the information inside the cell would prove to be simple, but he was flat wrong. Instead, it turned out to be of astonishing quantity, quality and complexity.

Darwin đã giả định rằng thông tin trong tế bào có thể được chứng minh là đơn giản, nhưng ông đã lầm. Ngược lại, hóa ra số lượng, chất lượng và sự phức tạp của nó thật đáng kinh ngạc.

4. His expectation of intermediate fossils

Kỳ vọng của ông về các hoá thạch của quá trình trung gian

During his life, Charles Darwin was puzzled over the fossil record. For it to back his theory, the evidence should show a fine gradation between the different animal species and have millions of intermediate links.

Trong suốt cuộc đời mình, Charles Darwin đã rất bối rối với hồ sơ hóa thạch. Để làm sáng tỏ lý thuyết của ông, bằng chứng phải cho thấy một sự chuyển tiếp giữa rất nhiều các loài động vật khác nhau và phải có hàng triệu các nối kết trung gian.

He stated it this way: “The number of intermediate and transitional links, between all living and extinct species, must have been inconceivably great. But assuredly, if this theory [of evolution] be true, such have lived upon the earth”. (The Origin of Species ,1958, Mentor edition, p. 289)

Ông đã cho rằng: “Số lượng các mắt xích nối kết trung gian và chuyển tiếp giữa tất cả các loài đang sống cũng như đã tuyệt chủng, chắc chắn phải là con số lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chắn rằng, nếu thuyết tiến hóa là đúng thì những loài đó đã phải có mặt trên trái đất”. (Trích “Nguồn gốc muôn loài” năm 1958, nhà xuất bản Mentor, trang 289)

He thought that eventually the “innumerable transitional links” integral to his theory would be found. But have they?

Ông đã nghĩ rằng, cuối cùng thì “vô số mắt xích trung gian” phù hợp với học thuyết của ông sẽ được tìm thấy. Nhưng chúng có được tìm thấy không?

As paleontologist and evolutionist David Raup readily admits: “Well, we are now about 120 years after Darwin and the knowledge of the fossil record has been greatly expanded. We now have a quarter of a million fossil species but the situation hasn’t changed much”.

Nhà cổ sinh vật học và tiến hóa học David Raup đã thừa nhận: “Giờ chúng ta đã cách Darwin khoảng 120 năm và sự hiểu biết về hồ sơ hóa thạch đã mở rộng rất nhiều. Hiện chúng ta có một phần tư triệu loại hóa thạch nhưng tình hình chẳng thay đổi gì nhiều”.

“The record of evolution is still surprisingly jerky and, ironically, we have even fewer examples of evolutionary transitions than we had in Darwin’s time… So Darwin’s problem has not been alleviated in the last 120 years and we still have a record which does show change but one that can hardly be looked upon as the most reasonable consequence of natural selection”. (Field Museum of Natural History Bulletin, 1979, p. 25)

“Hồ sơ của thuyết tiến hóa vẫn còn nhiều vướng mắc một cách đáng ngạc nhiên, nói một cách hài hước, chúng ta thậm chí còn có ít bằng chứng về quá trình tiến hóa trung gian hơn cả thời Darwin… do đó vấn đề của Darwin đã không được xoa dịu trong 120 năm qua, chúng ta vẫn có một hồ sơ cho thấy sự thay đổi nhưng cái này khó mà được coi là hệ quả hợp lý nhất của sự chọn lọc tự nhiên”. (Bản tin của Bảo tàng lịch sử Tự nhiên Filed, năm 1979, trang 25)

Where is the gradual evolution of mutated species from one kind to another, what some scientists have dubbed “hopeful monsters”, that Darwin predicted would eventually be found in the fossil record?

Vậy đâu là quá trình tiến hóa dần dần của những loài đột biến từ loài này sang loài khác, cái mà một số nhà khoa học gọi là “những con quái vật hy vọng” và Darwin dự đoán cuối cùng sẽ được tìm thấy ở trong hồ sơ hóa thạch?

In other words, the fossil record has let Darwin down. The “innumerable” missing links of mutating species among the classes of animals and plants are still missing. All that has been discovered are varieties of viable and supremely designed species that adapt to their environment — but that show no positive, gradual mutations or any type of evolution taking place.

Nói cách khác, hồ sơ hoá thạch đã hạ bệ Darwin. “Vô số kể” những mắt xích thất lạc của các loài đột biến trong những lớp động thực vật vẫn mất tích. Tất cả những gì đã được phát hiện đều là những loài có khả năng thích nghi và được thiết kế cực kỳ thích ứng với môi trường của chúng – nhưng nó không cho thấy sự đột biến dần dần, tích cực hay bất cứ loại tiến hoá nào đã diễn ra.
tien hoa

Từ mới và cấu trúc:

come up with: sáng tạo, phát minh, nghĩ ra

mind-boggling (adj) /ˈmaɪndˌbɑː.ɡəl.ɪŋ/: chấn động

The amount of + danh từ không đếm được: số lượng …

be equivalent to: tương đương với

mutation (n) /mjuːˈteɪ.ʃən/: sự đột biến

turn out: hóa ra là

fossil record: hồ sơ hóa thạch

transitional (adj) /trænˈzɪʃ.ən/: thuộc về chuyển tiếp

paleontologist (n) /ˌpæl.i.ənˈtɑː.lə.dʒi/: nhà cổ sinh vật

let sb down: khiến ai thất vọng

take place: diễn ra

Theo ucg.org

Thuần Thanh biên dịch ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
"Simon và Perot" - Bức tranh sơn dầu của Rubens. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ? Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông, ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội "cấm thực". Ông già chết dần chết mòn, lúc lâm chung con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói. Cô đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu, người biết sẽ cảm thấy đau lòng.
Hãy mai táng chính mình (Bài suy niệm TUẦN THÁNH)...Một vị linh mục nọ đã có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời rao báo như sau: “Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ Tư tới”. Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên. Người nào cũng muốn biết con người quan trọng ấy là ai.
Một nhóm 50 người đang tham dự một seminar, đột nhiên diễn giả ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động, ông ta đưa cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó, những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác. Những người tham dự bước vào căn phòng có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Mọi người đều cố gắng tìm quả bóng có tên của mình, xô đẩy những người khác và đẩy các quả bóng khác sang một bên. Khung cảnh rất hỗn độn. Sau 5 phút không ai tìm được quả bóng có tên của họ.
Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng: -Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói: - Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.
Có người thấy hạnh phúc, nhưng có người lại không biết hạnh phúc là gì. Có người sống trong hạnh phúc mà không nhận ra, cho đến khi mất đi mới biết hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình. Một ngày, có vị Thần gặp một người nông dân, dáng vẻ của anh ta vô cùng đau khổ. Anh ta than vãn với vị Thần: “Trâu nhà tôi mới chết, không có nó cày ruộng chúng tôi làm sao canh tác đây?”. Vị Thần liền ban cho anh ta một con trâu khỏe mạnh, người nông dân vô cùng vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ. Nhiều năm sau, người nông dân xưa kia đã trở thành ông chủ của một điền trang rộng lớn, nắm tr
Ngày nay, có nhiều người vô Thần, họ chỉ tin vào khoa học thực chứng mà phản đối sự tồn tại của Thần Phật. Tuy nhiên, họ lại không thử nhìn lại rằng, những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng, những người “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại” lại là những người tuyệt đối tin vào Thần.
Làm thế nào để phát hiện ra các lỗi trong lối nói ngụy biện? Bậc thầy Socrates sẽ tiết lộ cho chúng ta thông qua cuộc trò chuyện giữa ông và các học trò của mình. Ngụy biện là gì? Các học trò hỏi thầy Socrates: “Thưa thầy, thầy có thể lấy ví dụ để các trò thấy sự ngụy biện không ạ?”. Socrates suy nghĩ một lát rồi nói: “Một hôm có hai người đến nhà thầy làm khách, một người rất sạch sẽ còn người kia rất dơ bẩn. Lúc đó thầy mời hai người đi tắm, các trò suy nghĩ đi, trong hai người này ai sẽ đi tắm trước?”.
Có một người hành khất đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí, mong được đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.
Không ai có quyền lựa chọn nơi sinh ra, giới tính hay màu da… Rất nhiều thứ tốt – xấu, đáng buồn thay, lại được phán xét bởi sự chủ quan của một nhóm người rồi dần dần trở thành định kiến trong xã hội. Quên đi tất cả những định kiến xã hội, hãy lắng nghe và ngắm nhìn bằng trái tim, bằng tình thương yêu và sự tôn trọng, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật là tuyệt diệu. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng hơn qua hai câu chuyện dưới đây.
Người phụ nữ hỏi cậu bé: “Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?” Cậu bé trả lời: “3.000 đồng/ một bó, thưa bà.” Người phụ nữ liền nói: “6 bó 12.000 đồng, không bán tôi mua chỗ khác.” Cậu bé nói: “Bà Cứ mua với cái giá mà bà muốn. Có thể đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ con vẫn chưa bán được bó nào.”
Bảo Trợ