10 Bằng Chứng Khẳng Định Thuyết Tiến Hóa Của Darwin Là Sai Lầm (p.2)

24 Tháng Tư 20185:09 CH(Xem: 2049)

Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.
nts-canhdep hothiennhien

10 Ways Darwin got it wrong

10 bằng chứng khẳng định thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm

Tiếp theo: Phần 1

3. His ideas about the information inside the cell

Ý tưởng của ông về thông tin ở trong tế bào

Back in Darwin’s day, scientists didn’t know what type or quantity of information was embedded within the cell. Darwin assumed it would be very elementary — only a few instructions to tell the cell how to function.

Trở về thời của Darwin, lúc đó các nhà khoa học không biết được loại hay số lượng thông tin được lưu trữ trong tế bào. Darwin giả định rằng nó hẳn là rất đơn giản – chỉ một vài chỉ dẫn để nói cho các tế bào biết phải hoạt động như thế nào.

Because he believed in the simplicity of the information of the cell, he came up with a theory called “pangenesis”, where huge variations simply popped out of cells at random — something that was later proven to be entirely false.

Vì ông tin tưởng vào sự đơn giản của thông tin trong mỗi tế bào, ông đã đưa ra một lý thuyết gọi là “thuyết mầm”, tức là lượng lớn các biến thể đơn giản xuất hiện từ các tế bào một cách ngẫu nhiên – điều này sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn sai.

Moreover, 150 years later, the information inside the cell is now known to be truly mind-boggling.

Hơn thế nữa, 150 năm sau, thông tin trong tế bào được biết đến thực sự gây chấn động.

Each human DNA molecule contains some three billion genetic letters — and, incredibly, the error rate of the cell, after all the molecular editing machines do their job, is only one copying mistake (called a point mutation) for every ten billion letters!

Mỗi phân tử DNA của con người có chứa khoảng ba tỷ mã di truyền – và thật đáng kinh ngạc là tỷ lệ biến dị của mỗi tế bào, sau khi tất cả các bộ máy biên soạn phân tử thực hiện công việc của chúng thì chỉ có một lỗi bị sao chép sai (gọi là điểm đột biến) trong 10 tỷ mã.

As physicist and chemist Jonathan Sarfati explains: “The amount of information that could be stored in a pinhead’s volume of DNA is equivalent to a pile of paperback books 500 times as high as the distance from Earth to the moon, each with a different, yet specific content. 

Giống như nhà vật lý học và hóa học Jonathan Sarfati giải thích: “Số lượng thông tin có thể chứa trong DNA trên một đầu kim tương đương với một chồng sách bìa mềm cao gấp 500 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng với nội dung rõ ràng, riêng biệt không lặp lại.”

Could evolution and natural selection, without any intelligence behind them, create such precise and sophisticated DNA instructions — including the instincts, found in every species, that enable creatures to survive? It takes far more faith to believe that blind, random evolution could come up with such amazing DNA information than to believe an Intelligent Designer is behind this astounding amount of accurately coded language!

Làm sao mà sự tiến hoá và chọn lọc tự nhiên không có bất kỳ trí thông minh nào đứng đằng sau lại có thể tạo ra được những chỉ dẫn DNA chính xác và tinh vi như vậy – bao gồm cả các bản năng được tìm thấy ở mỗi loài mà cho phép các sinh vật tồn tại? Làm sao có thể tin tưởng sự tiến hoá một cách không rõ ràng, ngẫu nhiên lại có thể tạo ra thông tin DNA tuyệt vời hơn là tin vào có một nhà thiết kế thông minh đứng đằng sau số lượng đáng kinh ngạc của ngôn ngữ được mã hoá một cách chính xác này!

Everything we know about DNA indicates that it programs a species to remain within the limits of its own general type. Genetic changes that do occur are typically small and inconsequential, while large mutations, rather than producing improved and novel designs, are overwhelmingly harmful to the organism’s survival.

Mọi thứ chúng ta biết về DNA chỉ ra rằng nó lập trình mỗi một loài để duy trì trong phạm vi giới hạn chung của mỗi loài riêng biệt. Thay đổi di truyền xảy ra thường nhỏ và không quan trọng, trong khi phần lớn sự đột biến, thay vì tạo ra những loài phát triển và mới lạ lại thường có hại cho sự tồn tại của cơ thể.

Darwin assumed the information inside the cell would prove to be simple, but he was flat wrong. Instead, it turned out to be of astonishing quantity, quality and complexity.

Darwin đã giả định rằng thông tin trong tế bào có thể được chứng minh là đơn giản, nhưng ông đã lầm. Ngược lại, hóa ra số lượng, chất lượng và sự phức tạp của nó thật đáng kinh ngạc.

4. His expectation of intermediate fossils

Kỳ vọng của ông về các hoá thạch của quá trình trung gian

During his life, Charles Darwin was puzzled over the fossil record. For it to back his theory, the evidence should show a fine gradation between the different animal species and have millions of intermediate links.

Trong suốt cuộc đời mình, Charles Darwin đã rất bối rối với hồ sơ hóa thạch. Để làm sáng tỏ lý thuyết của ông, bằng chứng phải cho thấy một sự chuyển tiếp giữa rất nhiều các loài động vật khác nhau và phải có hàng triệu các nối kết trung gian.

He stated it this way: “The number of intermediate and transitional links, between all living and extinct species, must have been inconceivably great. But assuredly, if this theory [of evolution] be true, such have lived upon the earth”. (The Origin of Species ,1958, Mentor edition, p. 289)

Ông đã cho rằng: “Số lượng các mắt xích nối kết trung gian và chuyển tiếp giữa tất cả các loài đang sống cũng như đã tuyệt chủng, chắc chắn phải là con số lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chắn rằng, nếu thuyết tiến hóa là đúng thì những loài đó đã phải có mặt trên trái đất”. (Trích “Nguồn gốc muôn loài” năm 1958, nhà xuất bản Mentor, trang 289)

He thought that eventually the “innumerable transitional links” integral to his theory would be found. But have they?

Ông đã nghĩ rằng, cuối cùng thì “vô số mắt xích trung gian” phù hợp với học thuyết của ông sẽ được tìm thấy. Nhưng chúng có được tìm thấy không?

As paleontologist and evolutionist David Raup readily admits: “Well, we are now about 120 years after Darwin and the knowledge of the fossil record has been greatly expanded. We now have a quarter of a million fossil species but the situation hasn’t changed much”.

Nhà cổ sinh vật học và tiến hóa học David Raup đã thừa nhận: “Giờ chúng ta đã cách Darwin khoảng 120 năm và sự hiểu biết về hồ sơ hóa thạch đã mở rộng rất nhiều. Hiện chúng ta có một phần tư triệu loại hóa thạch nhưng tình hình chẳng thay đổi gì nhiều”.

“The record of evolution is still surprisingly jerky and, ironically, we have even fewer examples of evolutionary transitions than we had in Darwin’s time… So Darwin’s problem has not been alleviated in the last 120 years and we still have a record which does show change but one that can hardly be looked upon as the most reasonable consequence of natural selection”. (Field Museum of Natural History Bulletin, 1979, p. 25)

“Hồ sơ của thuyết tiến hóa vẫn còn nhiều vướng mắc một cách đáng ngạc nhiên, nói một cách hài hước, chúng ta thậm chí còn có ít bằng chứng về quá trình tiến hóa trung gian hơn cả thời Darwin… do đó vấn đề của Darwin đã không được xoa dịu trong 120 năm qua, chúng ta vẫn có một hồ sơ cho thấy sự thay đổi nhưng cái này khó mà được coi là hệ quả hợp lý nhất của sự chọn lọc tự nhiên”. (Bản tin của Bảo tàng lịch sử Tự nhiên Filed, năm 1979, trang 25)

Where is the gradual evolution of mutated species from one kind to another, what some scientists have dubbed “hopeful monsters”, that Darwin predicted would eventually be found in the fossil record?

Vậy đâu là quá trình tiến hóa dần dần của những loài đột biến từ loài này sang loài khác, cái mà một số nhà khoa học gọi là “những con quái vật hy vọng” và Darwin dự đoán cuối cùng sẽ được tìm thấy ở trong hồ sơ hóa thạch?

In other words, the fossil record has let Darwin down. The “innumerable” missing links of mutating species among the classes of animals and plants are still missing. All that has been discovered are varieties of viable and supremely designed species that adapt to their environment — but that show no positive, gradual mutations or any type of evolution taking place.

Nói cách khác, hồ sơ hoá thạch đã hạ bệ Darwin. “Vô số kể” những mắt xích thất lạc của các loài đột biến trong những lớp động thực vật vẫn mất tích. Tất cả những gì đã được phát hiện đều là những loài có khả năng thích nghi và được thiết kế cực kỳ thích ứng với môi trường của chúng – nhưng nó không cho thấy sự đột biến dần dần, tích cực hay bất cứ loại tiến hoá nào đã diễn ra.
tien hoa

Từ mới và cấu trúc:

come up with: sáng tạo, phát minh, nghĩ ra

mind-boggling (adj) /ˈmaɪndˌbɑː.ɡəl.ɪŋ/: chấn động

The amount of + danh từ không đếm được: số lượng …

be equivalent to: tương đương với

mutation (n) /mjuːˈteɪ.ʃən/: sự đột biến

turn out: hóa ra là

fossil record: hồ sơ hóa thạch

transitional (adj) /trænˈzɪʃ.ən/: thuộc về chuyển tiếp

paleontologist (n) /ˌpæl.i.ənˈtɑː.lə.dʒi/: nhà cổ sinh vật

let sb down: khiến ai thất vọng

take place: diễn ra

Theo ucg.org

Thuần Thanh biên dịch ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Người Mỹ dùng danh từ “FAMILY” trong khi người Việt gọi là “GIA ĐÌNH”. Mời bạn đọc mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của “Family” như thế nào. Tôi va phải một người lạ trên đường phố khi người này đi qua. Tôi nói: “Ồ xin lỗi”. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
Image en ligne 1 - Không Còn Răng : Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui: - Cua rang muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém: - Còn răng đâu mà ăn?!
Tại một quán ăn ở San Jose, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rơi xuống chiếc cặp của tôi đặt trên ghế.
CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI, ĐỪNG TIẾC KHI CHO - Đa số người khi cho một ai đó thường có tâm trạng tiếc. Đó cũng là một bản năng mà bạn hay gặp ở những em bé. Hãy đọc hết câu chuyện này để biết học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế. Sáng sớm hôm đó, khi Bryan Anderson đang đi bộ ra cầu cảng để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì anh trông thấy một người phụ nữ trung niên mải loay hoay bên cạnh chiếc xe Mercedes đắt tiền.
Vào thời cổ đại, có một vị vua đã cho người đặt một tảng đá trên đường. Sau đó, ông cho người ẩn trong các bụi rậm và quan sát xem có ai sẽ di chuyển tảng đá ra khỏi đường không. Một số thương nhân và triều thần giàu có của vua đi ngang qua, nhưng họ chỉ đơn giản là đi vòng qua nó. Nhiều người còn đổ lỗi cho nhà vua vì đã không giữ đường thông thoáng, không ai trong số họ làm bất cứ điều gì để di chuyển tảng đá đi.
Chủ quán cà phê hy vọng đây sẽ là địa điểm yêu thích của người dân địa phương và cũng là lời nhắc nhở với họ rằng: Hãy sống hết mình vì cuộc đời rất ngắn.
Một nhóm ếch đang đi trong rừng thì có hai con trong đó bị rơi xuống một cái hố sâu. Những con ếch trên bờ nhìn thấy cái hố quá sâu, chúng đều hét lên với hai con ếch kia rằng sẽ không có hy vọng nào thoát ra khỏi đó. Dù vậy, hai con ếch đã phớt lờ các bạn của mình và tiếp tục nỗ lực nhảy ra khỏi hố. Tuy nhiên, nhóm ếch trên đỉnh hố vẫn tiếp tục gào lên rằng hai con ếch này nên từ bỏ vì không có khả năng nào chúng có thể thành công cả.
TƯƠNG LAI KHI GIÀ AI SẼ NUÔI DƯỠNG BẠN? CÂU CHUYỆN ĐAU LÒNG NHƯNG CÓ THỂ CHO BẠN CÂU TRẢ LỜI CHÂN THỰC...“Nuôi con dưỡng già” là quy luật bất thành văn từ ngàn đời này. Tuy nhiên, ngày nay khi đọc tin tức, có rất nhiều bài viết về “người già vô gia cư, con tranh chấp tài sản của bố mẹ”, bạn có nghĩ rằng quan niệm “nuôi con dưỡng già” vẫn còn đúng?
3 BÀI HỌC ĐÁNG SUY NGẪM VỀ THÀNH CÔNG MÀ TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ “CUỘC ĐỜI CỦA CÂY TRE”... Đối với những người từng trồng tre, cho dù có chăm sóc, tưới tắm đến đâu thì họ đều không thể thấy được sự phát triển rõ rệt của tre trong những tuần đầu, mà phải mất đến 4 năm. Trên thực tế, tre là loài cây phát triển ngầm toàn bộ thời gian và không có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ nó đang phát triển. Trong khoảng thời gian đó, tre đã phát triển hệ thống rễ vững chắc cần thiết để chống đỡ chiều cao cũng như trọng lượng của thân cây tre suốt đời.
Ngày xưa, ở ngôi làng nọ của Ấn Độ, có anh chàng gánh nước bằng hai chiếc bình, một chiếc bị nứt, còn chiếc kia thì nguyên vẹn. Khi gánh nước, anh treo mỗi chiếc bình vào một đầu đòn gánh. Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường về. Còn chiếc bình nứt thì dẫu có đổ đầy đi chăng nữa, khi về đến nhà cũng chỉ còn lại một nửa. Chiếc bình tốt luôn tỏ vẻ hãnh diện, tự hào về sự hoàn hảo của mình. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy vô cùng xấu hổ, luôn mang trong mình cảm giác thất bại.
Bảo Trợ