I. CÁC BÀI ĐỌC 1. Bài đọc 1: Lv 13,1-2.44-46 Bộ Ngũ Thư làm nổi bật hai yếu tố nền tảng để xác định căn tính của Israel. Đó là: 1) Israel là con cháu của các Tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp; 2) Israel là Dân của Giao Ước do Thiên Chúa thiết lập qua Môsê tại núi Sinai. Do đó, Israel sẽ là Dân tuân giữ Lề Luật của Thiên Chúa và thờ phượng Người phù hợp với Lề Luật được trình bày trong Ngũ Thư.
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên, năm B - CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,27)
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần 3 Thường Niên, năm B Ban Mục vụ Kinh Thánh & Ban Phụng tự T5, 18/01/2018 - 10:41 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7, 29-31; Mc 1,14-20) ĐỨC GIÊSU ĐẾN KHAI MỞ TRIỀU ĐẠI MỚI “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15)
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – B 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42 ĐƯỢC GỌI LÀM MÔN ĐỆ CHÚA “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39) Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh về ơn kêu gọi đặc biệt: ơn gọi làm người lo việc Chúa. Chúa đã gọi các ngôn sứ làm sứ giả của Lời, rồi gọi các môn đệ loan báo Tin Mừng và ngày nay Chúa vẫn gọi chúng ta, mỗi người một cách cộng tác phần mình vào công việc làm chứng cho Chúa.
ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2)
GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN “Nhờ đức tin, ông Ápraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Hr 11,8).
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ HÀNG NGÀY ĐẠI LỄ GIÁNG SINH và TUẦN BÁT NHẬT – NĂM B NĂM PHỤNG VỤ 2017 – 2018 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)
“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,16) I. CÁC BÀI ĐỌC 1. Bài đọc I: Is 61,1-2a.10-11 Bài đọc I trích từ sách Ngôn Sứ Isaia đệ III (các chương 56-66), là phần sách diễn tả tâm tình tràn đầy hy vọng của đoàn dân hậu lưu đầy Babylon
1. Bài đọc 1 Bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Isaia Đệ Nhị (Is 40-55). Sách này được viết ra trong bối cảnh Dân Chúa chịu cảnh lưu đày Babylon và được gọi là “sách an ủi” vì nội dung chính của sứ điệp là nhằm an ủi những người đang chịu cảnh lưu đày.
“Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” (Mc 13,37) I. CÁC BÀI ĐỌC 1. Bài đọc 1: Ngôn sứ Isaia đệ tam, trong bối cảnh khôi phục đất nước và tôn giáo sau lưu đày, đã tha thiết nài xin Thiên Chúa “xé trời mà ngự xuống” (63,19b), vì tình thương mà mau trở lại với dân Ngài (63,17b).
Bảo Trợ