40 Years of Vietnamese Program of Vatican Radio
Kinh Truyền Tin (26/09): Giáo hội cần loại bỏ não trạng “cái tổ”, đóng cửa và loại trừ