Tiếng Việt
Bình Trung
Đạo diễn : Trần Văn Thủy, 1985