Tiếng Việt
Bình Trung
Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Nhóm Media Sài Gòn - TgpSaigonnet