Tiếng Việt
Bình Trung
Tác giả Karl Rahner Giuse - Nguyễn Cao Luật OP chuyển dịch