Tiếng Việt
Bình Trung
Bài và ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương Dân Trí