Tiếng Việt
Bình Trung
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn