Tiếng Việt
Bình Trung
Eric P. Kelly - Trần Thị Lai Hồng dịch từ truyện The Bell Ringer of Pinsk