Tiếng Việt
Bình Trung
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành