Tiếng Việt
Bình Trung
Lm. Anthony Đinh Minh Tiên OP.