Tiếng Việt
Bình Trung
Hải Ngọc (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)