Tiếng Việt
Bình Trung
Giuse Nguyễn Tùng Lâm (dịch)