Tiếng Việt
Bình Trung
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn chuyển dịch