Tiếng Việt
Bình Trung
LM Phạm Minh Công & Lm Đỗ Đình Tiệm