Tiếng Việt
Bình Trung
Felipe Gómez Ngô Minh SJ. chuyển ngữ