10 Bằng Chứng Khẳng Định Thuyết Tiến Hóa Của Darwin Là Sai Lầm (p.2)

24 Tháng Tư 20185:09 CH(Xem: 2514)

Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.
nts-canhdep hothiennhien

10 Ways Darwin got it wrong

10 bằng chứng khẳng định thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm

Tiếp theo: Phần 1

3. His ideas about the information inside the cell

Ý tưởng của ông về thông tin ở trong tế bào

Back in Darwin’s day, scientists didn’t know what type or quantity of information was embedded within the cell. Darwin assumed it would be very elementary — only a few instructions to tell the cell how to function.

Trở về thời của Darwin, lúc đó các nhà khoa học không biết được loại hay số lượng thông tin được lưu trữ trong tế bào. Darwin giả định rằng nó hẳn là rất đơn giản – chỉ một vài chỉ dẫn để nói cho các tế bào biết phải hoạt động như thế nào.

Because he believed in the simplicity of the information of the cell, he came up with a theory called “pangenesis”, where huge variations simply popped out of cells at random — something that was later proven to be entirely false.

Vì ông tin tưởng vào sự đơn giản của thông tin trong mỗi tế bào, ông đã đưa ra một lý thuyết gọi là “thuyết mầm”, tức là lượng lớn các biến thể đơn giản xuất hiện từ các tế bào một cách ngẫu nhiên – điều này sau đó đã được chứng minh là hoàn toàn sai.

Moreover, 150 years later, the information inside the cell is now known to be truly mind-boggling.

Hơn thế nữa, 150 năm sau, thông tin trong tế bào được biết đến thực sự gây chấn động.

Each human DNA molecule contains some three billion genetic letters — and, incredibly, the error rate of the cell, after all the molecular editing machines do their job, is only one copying mistake (called a point mutation) for every ten billion letters!

Mỗi phân tử DNA của con người có chứa khoảng ba tỷ mã di truyền – và thật đáng kinh ngạc là tỷ lệ biến dị của mỗi tế bào, sau khi tất cả các bộ máy biên soạn phân tử thực hiện công việc của chúng thì chỉ có một lỗi bị sao chép sai (gọi là điểm đột biến) trong 10 tỷ mã.

As physicist and chemist Jonathan Sarfati explains: “The amount of information that could be stored in a pinhead’s volume of DNA is equivalent to a pile of paperback books 500 times as high as the distance from Earth to the moon, each with a different, yet specific content. 

Giống như nhà vật lý học và hóa học Jonathan Sarfati giải thích: “Số lượng thông tin có thể chứa trong DNA trên một đầu kim tương đương với một chồng sách bìa mềm cao gấp 500 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng với nội dung rõ ràng, riêng biệt không lặp lại.”

Could evolution and natural selection, without any intelligence behind them, create such precise and sophisticated DNA instructions — including the instincts, found in every species, that enable creatures to survive? It takes far more faith to believe that blind, random evolution could come up with such amazing DNA information than to believe an Intelligent Designer is behind this astounding amount of accurately coded language!

Làm sao mà sự tiến hoá và chọn lọc tự nhiên không có bất kỳ trí thông minh nào đứng đằng sau lại có thể tạo ra được những chỉ dẫn DNA chính xác và tinh vi như vậy – bao gồm cả các bản năng được tìm thấy ở mỗi loài mà cho phép các sinh vật tồn tại? Làm sao có thể tin tưởng sự tiến hoá một cách không rõ ràng, ngẫu nhiên lại có thể tạo ra thông tin DNA tuyệt vời hơn là tin vào có một nhà thiết kế thông minh đứng đằng sau số lượng đáng kinh ngạc của ngôn ngữ được mã hoá một cách chính xác này!

Everything we know about DNA indicates that it programs a species to remain within the limits of its own general type. Genetic changes that do occur are typically small and inconsequential, while large mutations, rather than producing improved and novel designs, are overwhelmingly harmful to the organism’s survival.

Mọi thứ chúng ta biết về DNA chỉ ra rằng nó lập trình mỗi một loài để duy trì trong phạm vi giới hạn chung của mỗi loài riêng biệt. Thay đổi di truyền xảy ra thường nhỏ và không quan trọng, trong khi phần lớn sự đột biến, thay vì tạo ra những loài phát triển và mới lạ lại thường có hại cho sự tồn tại của cơ thể.

Darwin assumed the information inside the cell would prove to be simple, but he was flat wrong. Instead, it turned out to be of astonishing quantity, quality and complexity.

Darwin đã giả định rằng thông tin trong tế bào có thể được chứng minh là đơn giản, nhưng ông đã lầm. Ngược lại, hóa ra số lượng, chất lượng và sự phức tạp của nó thật đáng kinh ngạc.

4. His expectation of intermediate fossils

Kỳ vọng của ông về các hoá thạch của quá trình trung gian

During his life, Charles Darwin was puzzled over the fossil record. For it to back his theory, the evidence should show a fine gradation between the different animal species and have millions of intermediate links.

Trong suốt cuộc đời mình, Charles Darwin đã rất bối rối với hồ sơ hóa thạch. Để làm sáng tỏ lý thuyết của ông, bằng chứng phải cho thấy một sự chuyển tiếp giữa rất nhiều các loài động vật khác nhau và phải có hàng triệu các nối kết trung gian.

He stated it this way: “The number of intermediate and transitional links, between all living and extinct species, must have been inconceivably great. But assuredly, if this theory [of evolution] be true, such have lived upon the earth”. (The Origin of Species ,1958, Mentor edition, p. 289)

Ông đã cho rằng: “Số lượng các mắt xích nối kết trung gian và chuyển tiếp giữa tất cả các loài đang sống cũng như đã tuyệt chủng, chắc chắn phải là con số lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chắc chắn rằng, nếu thuyết tiến hóa là đúng thì những loài đó đã phải có mặt trên trái đất”. (Trích “Nguồn gốc muôn loài” năm 1958, nhà xuất bản Mentor, trang 289)

He thought that eventually the “innumerable transitional links” integral to his theory would be found. But have they?

Ông đã nghĩ rằng, cuối cùng thì “vô số mắt xích trung gian” phù hợp với học thuyết của ông sẽ được tìm thấy. Nhưng chúng có được tìm thấy không?

As paleontologist and evolutionist David Raup readily admits: “Well, we are now about 120 years after Darwin and the knowledge of the fossil record has been greatly expanded. We now have a quarter of a million fossil species but the situation hasn’t changed much”.

Nhà cổ sinh vật học và tiến hóa học David Raup đã thừa nhận: “Giờ chúng ta đã cách Darwin khoảng 120 năm và sự hiểu biết về hồ sơ hóa thạch đã mở rộng rất nhiều. Hiện chúng ta có một phần tư triệu loại hóa thạch nhưng tình hình chẳng thay đổi gì nhiều”.

“The record of evolution is still surprisingly jerky and, ironically, we have even fewer examples of evolutionary transitions than we had in Darwin’s time… So Darwin’s problem has not been alleviated in the last 120 years and we still have a record which does show change but one that can hardly be looked upon as the most reasonable consequence of natural selection”. (Field Museum of Natural History Bulletin, 1979, p. 25)

“Hồ sơ của thuyết tiến hóa vẫn còn nhiều vướng mắc một cách đáng ngạc nhiên, nói một cách hài hước, chúng ta thậm chí còn có ít bằng chứng về quá trình tiến hóa trung gian hơn cả thời Darwin… do đó vấn đề của Darwin đã không được xoa dịu trong 120 năm qua, chúng ta vẫn có một hồ sơ cho thấy sự thay đổi nhưng cái này khó mà được coi là hệ quả hợp lý nhất của sự chọn lọc tự nhiên”. (Bản tin của Bảo tàng lịch sử Tự nhiên Filed, năm 1979, trang 25)

Where is the gradual evolution of mutated species from one kind to another, what some scientists have dubbed “hopeful monsters”, that Darwin predicted would eventually be found in the fossil record?

Vậy đâu là quá trình tiến hóa dần dần của những loài đột biến từ loài này sang loài khác, cái mà một số nhà khoa học gọi là “những con quái vật hy vọng” và Darwin dự đoán cuối cùng sẽ được tìm thấy ở trong hồ sơ hóa thạch?

In other words, the fossil record has let Darwin down. The “innumerable” missing links of mutating species among the classes of animals and plants are still missing. All that has been discovered are varieties of viable and supremely designed species that adapt to their environment — but that show no positive, gradual mutations or any type of evolution taking place.

Nói cách khác, hồ sơ hoá thạch đã hạ bệ Darwin. “Vô số kể” những mắt xích thất lạc của các loài đột biến trong những lớp động thực vật vẫn mất tích. Tất cả những gì đã được phát hiện đều là những loài có khả năng thích nghi và được thiết kế cực kỳ thích ứng với môi trường của chúng – nhưng nó không cho thấy sự đột biến dần dần, tích cực hay bất cứ loại tiến hoá nào đã diễn ra.
tien hoa

Từ mới và cấu trúc:

come up with: sáng tạo, phát minh, nghĩ ra

mind-boggling (adj) /ˈmaɪndˌbɑː.ɡəl.ɪŋ/: chấn động

The amount of + danh từ không đếm được: số lượng …

be equivalent to: tương đương với

mutation (n) /mjuːˈteɪ.ʃən/: sự đột biến

turn out: hóa ra là

fossil record: hồ sơ hóa thạch

transitional (adj) /trænˈzɪʃ.ən/: thuộc về chuyển tiếp

paleontologist (n) /ˌpæl.i.ənˈtɑː.lə.dʒi/: nhà cổ sinh vật

let sb down: khiến ai thất vọng

take place: diễn ra

Theo ucg.org

Thuần Thanh biên dịch ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Một hôm, cách đây chừng bảy tám tháng, có người bạn hỏi tôi: - Tại sao anh không đeo kính? - Làm sao tôi phải đeo? - Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu! Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa. Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học! Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, người ta phải bảo: bác học đấy! Vậy là tôi đi khám đốc-tờ. Khám xong, ông này bảo tôi: - Anh bị cận thị! 1,75 đi-ốp!
Có hai anh em nọ, bắt trói được thủ phạm sơ ý làm cha của mình chết. Họ đưa tên tội nhân đến trước quan toà và yêu cầu xử theo luật. Kẻ tội nhân vì sơ ý để đá đè chết cha của họ, nên theo luật anh ta phải bị ném đá cho đến chết. Trước mặt quan toà, tên tội nhân đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử tội, anh ta chỉ xin quan tòa một ân huệ: Đó là được trở về nhà trong vòng ba ngày để giải quyết mọi vấn đề gia đình và gửi gắm đứa trẻ mồ côi mà anh ta ta đã lượm bên vệ đường về chăm sóc và nuôi dưỡng. Rồi, sau đó anh ta trở lại chịu xử tử. Quan toà tỏ vẻ không tin với lời cam kết của kẻ tử tội. Giữa lúc quan toà đang do dự… thì trong đám đông có một anh thanh niên hiểu rõ mọi sự, liền giơ tay nói rằng: "Mặc dù tôi không quen biết anh ta, nhưng tôi hiểu rõ anh ta, tôi xin đứng ra bảo đảm lời cam kết của anh ấy. Nếu sau ba ngày, anh ta không trở lại, tôi sẽ chịu chết thay cho anh ta” Quan tòa đồng ý.
Bò làm mệt, than với chó: " Tao mệt quá ". Chó gặp mèo tâm sự: " Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ một chút". Mèo gặp dê tán chuyện: " Bò nó muốn nghỉ một ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức". Dê gặp gà: " Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải". Gà gặp heo nói: " Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy". Heo mách bà chủ: " Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng." Bà chủ nói ông chủ: " Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ". Ông chủ tức giận quát: " A con bò này đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi". Kết quả : Bò bị giết thịt
Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó ! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả (trái) ngắt vội không bao giờ ngọt. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn.
Federic Ozanam, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã trải qua một cơn khủng hoảng Đức Tin trầm trọng lúc còn là một sinh viên đại học. Một hôm, để tìm một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi thánh đường cổ ở Paris/post 09 Tháng Chín 2012(Xem: 7424)/
Câu chuyện này diễn ra vào thời Thế chiến thứ II, ngay trước lúc Đức quốc xã tiến hành cuộc thảm sát hàng loạt người Do Thái tại các trại tập trung của phát xít… Khi đó, một sĩ quan Đức quốc xã bước ra, cầm cuốn Kinh Thánh ném xuống đất. Hắn đảo mắt nhìn nỗi hoảng sợ đang hiện rõ trên khuôn mặt của những nạn nhân người Do Thái và nói: “Ai trong số các người muốn sống sót thì hãy nhổ nước bọt lên cuốn Kinh Thánh này rồi đứng vào hàng người được phép sống sót ở phía bên phải. Nếu muốn đứng vào chỗ người sẽ bị xử chết ở hàng bên trái thì không cần khạc nhổ lên cuốn sách này!”.
Một người chuyên đóng vai những nhân vật lịch sử quá cố như một nghề để sinh sống. Một ngày, trong vai một nhà chính trị nổi tiếng (đã mất) , ông đến lớp 5 của một trừơng để trả lời những câu hỏi của học sinh. Một học sinh giơ tay và hỏi : - Cháu ngỡ rằng ông đã chết rồi cơ mà ! Câu hỏi này thật không bình thường và ông đã trả lời : - Đúng là tôi đã chết vào năm 1970, lúc 84 tuổi - nhưng tôi chẳng thích việc này chút nào và tôi sẽ không lặp lại nó nữa.
Chuyện xảy ra trên một chuyến bay: Một người đàn ông Nhật đưa tro cốt của vợ về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà. Người đàn ông ấy và vợ lấy nhau hơn 50 năm. Họ sinh sống ở Yokohama nhưng quê nhà của họ thì ở Saga, Kyushu. Khi vợ mất ông đã quyết định đem tro cốt của bà về với quê cha đất tổ. Ông biết việc vận chuyển tro cốt của người đã khuất phải làm thủ tục đặc biệt với hàng không. Ông bỏ hũ tro vào một cái hộp nhỏ rất chắc chắn và cũng rất xinh đẹp, và khi làm thủ tục ông cũng trình bày rất rõ ràng với nhân viên hàng không. Đội ngũ nhân viên sân bay đã đồng ý cho ông mang hộp đựng bình tro cốt lên máy bay, nhưng với điều kiện họ phải được phép giữ và bảo quản kỹ càng chiếc hộp trong suốt chuyến bay. Ông đồng ý ngay.
Có một gia đình nọ mời vị linh mục đến nhà của mình ăn tối. Và trong bữa tối đó, họ không tìm thấy tờ 50 đô la mà họ đã đặt trước đó trên bàn ăn. Sau khi vị Linh mục rời khỏi nhà, người vợ nói với chồng mình trong sự tức giận: - Hãy xem, cha xứ chúng ta đã lấy trộm 50 đô la! Người chồng đồng tình trả lời với sự bực tức: - Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, ông cha đó đã lấy trộm tờ tiền vì không có người lạ nào khác trong nhà mình ngoại trừ ông cha. Cho dù là chúng ta đã chuẩn bị tờ 50 đô là đó để trên bàn để tặng cho ông cha, nhưng việc làm của ông cha là không chấp nhận được. Sau đó, hai vợ chồng đã bỏ đi nhà thờ trong xứ. Hai tháng trôi qua, người vợ tình cờ gặp vị linh mục trên đường phố. Cha xứ đã hỏi bà:
là một trong những ngôi sao điện ảnh Mỹ nổi tiếng và thành công bậc nhất từ trước đến giờ. Nhưng hãy nghe kể về những ngày xa xôi ấy, khi Stallone chỉ là 1 diễn viên vô danh, vật lộn với những vai diễn nhỏ và thường xuyên bị từ chối trong các buổi thử vai. Cuộc sống của ông có lúc ở đỉnh điểm của sự cùng cực khi bị trục xuất khỏi nhà thuê vì không có tiền, phải lang thang trên đường phố.
Bảo Trợ