Ông Thăng Nói Thật Hay Mị Công Nhân?

26 Tháng Tám 201611:17 CH(Xem: 877)

Ông Thăng nói thật hay mị công nhân?

GNsP (26.08.2016) – Báo mạng VTCNews đưa tin, tại “buổi làm việc của Bí thư Đinh La Thăng ở Khu chế xuất Tân Thuận sáng 23.08 với vấn đề trọng tâm là nhà ở và đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đời sống của công nhân”, ông Đinh La Thăng đã đặt câu hỏi: “Công đoàn đã tổ chức cuộc đình công nào thành công chưa?” Trả lời câu hỏi này của ông Thăng, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố nói “chưa bao giờ”!

0-1463711150-1463791220412

Công đoàn quốc doanh

Điều 10 Hiến pháp qui định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Điều 1 Luật Công đoàn khẳng định rõ hơn: “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, … là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…”.

Theo quy định tại Bộ Luật Lao động (BLLĐ); Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn; Nghị định huớng dẫn… thì quyền hạn, trách nhiệm của công đoàn dưới sự lãnh đạo của đảng là rất lớn, trong đó có quyền và trách nhiệm “tổ chức và lãnh đạo đình công …” (Khoản 10 Điều 10 Luật Công đoàn). Độc quyền “tổ chức và lãnh đạo đình công” được Điều 210 BLLĐ khẳng định:

“Tổ chức và lãnh đạo đình công: 1. Ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. 2. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động”.

Trình tự đình công bao gồm: Lấy ý kiến tập thể lao động; Ra quyết định đình công; Tiến hành đình công… Được Điều 211 BLLĐ và Điều 12 Nghị định 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Công đoàn được đảng giao độc quyền bảo vệ quyền và lợi ích công nhân, đứng ra “tổ chức và lãnh đạo đình công”, thế nhưng lãnh đạo cao nhất của công đoàn thành phố này thừa nhận “chưa bao giờ” công đoàn quốc doanh tổ chức thành công cuộc đình công.

Ông Thăng có nói thật?

Công đoàn quốc doanh “chưa bao giờ” tổ chức thành công cuộc đình công nào, cho dù ông Thăng thừa nhận có rất nhiều cuộc đình công, nhưng “tất cả các cuộc đình công đều là tự phát và đa số yêu cầu sau khi đình công đều được giải quyết. Như vậy rõ ràng yêu cầu của công nhân là chính đáng”. Lý do theo ông Thăng nêu ra là “chúng ta cứ coi thủ lĩnh công nhân là thủ lĩnh công đoàn nằm trong ban chấp hành. Nhưng công nhân họ có coi vậy đâu, họ không coi cán bộ công đoàn là thủ lĩnh. Trong khi các cuộc đình công rõ ràng đều có vai trò thủ lĩnh. Chúng ta phải suy nghĩ”. Nếu ông Thăng nói thật lòng, thì đúng là “chúng ta phải suy nghĩ” tại sao công nhân “không coi cán bộ công đoàn là thủ lĩnh”?

Trên thực tế, tổ chức công đoàn quốc doanh chỉ là “cánh tay nối dài” của chủ doanh nghiệp. “Thủ lĩnh” nằm trong ban chấp hành công đoàn, nếu không phải người của chủ cài cắm, thì cũng là người ăn lương của chủ, nên buộc phải múa theo chủ tối ngày. Chưa kể, đa phần “thủ lĩnh” đều không am hiểu pháp luật lao động, tự bản thân “thủ lĩnh” còn chưa tự bảo vệ được mình theo quyền hạn pháp luật lao động ban cho, lấy gì đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Ông Thăng “mị công nhân”

Cũng trong bài báo này cho biết: “Bí thư Thành ủy yêu cầu Liên đoàn Lao động TP.HCM nếu chưa tổ chức thành công thì cứ mạnh dạn tổ chức cho thành công. Ông cũng cho rằng chưa thành công là do tổ chức công đoàn chưa mạnh dạn làm việc đó”.

Ông Bí thư Đinh La Thăng xúi công đoàn quốc doanh “mạnh dạn tổ chức đình công”, điều này cho thấy ông Thăng có thể chưa biết hết qui định pháp luật về đình công; còn không chỉ là mị công nhân, trấn an công nhân trong bối cảnh xã hội các doanh nghiệp đua nhau bóc lột sức lao động của người lao động với mức lương rẻ mạt.

Công đoàn là “tổ chức và lãnh đạo đình công” được quy định rõ tại Điều 210 BLLĐ. Nhưng tại khoản 10 Điều 10 Luật Công đoàn lại thêm rằng “tổ chức và lãnh đạo đình công theo qui định của pháp luật”.

Cái đuôi thêm vào “theo quy định của pháp luật”, mà các qui định ấy, chỉ riêng tại BLLĐ cũng đã khó hiểu, ngay cả đối với những người nghiên cứu về Pháp Luật, huống chi là dám “mạnh dạn” thực hiện tổ chức và lãnh đạo các cuộc đình công như ông Bí Thư Đinh La Thăng đề nghị. Bởi lẽ, nhiều quy định trong BLLĐ đã kìm hãm và trực tiếp xâm phạm đến quyền đình công, tiền lương… của người lao động khi họ trực tiếp tiến hành tổ chức, tham gia các cuộc đình công với mục đích đòi hỏi quyền lợi cơ bản của công nhân từ giới chủ.

Sau đây chỉ trích ra nguyên văn một số ít trong nhiều qui định “rối rắm” của BLLĐ đã “kìm hãm” quyền đình công của công nhân; chúng tôi sẽ có dịp phân tích sâu hơn các qui định này:

Tại khoản 2 Điều 209 BLLĐ quy định: “Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật này”.

“Thời hạn” giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được qui định tại khoản 3 Điều 206 BLLĐ: “Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công”.

“Tiến hành các thủ tục để đình công”, BLLĐ quy định phải “lấy ý kiến tập thể lao động” có đồng ý hay không đồng ý đình công tại Điều 212:

“1. Đối với tập thể lao động có tổ chức công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của thành viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở và tổ trưởng các tổ sản xuất. Nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của tổ trưởng các tổ sản xuất hoặc của người lao động.

  1. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng phiếu hoặc chữ ký.
  2. Nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm: a) Phương án của Ban chấp hành công đoàn về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 213 của Bộ luật này; b) Ý kiến của người lao động đồng ý hay không đồng ý đình công.
  3. Thời gian, hình thức lấy ý kiến để đình công do Ban chấp hành công đoàn quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày.”

Sau khi việc lấy ý kiến có trên 50% tổng số người lao động đồng ý đình công thì “thủ lĩnh” thực hiện “tổ chức và lãnh đạo đình công” phải “thông báo thời điểm bắt đầu đình công” cho những người liên quan tại Điều 213 BLLĐ quy định:

“Thông báo thời điểm bắt đầu đình công: 1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với phương án của Ban chấp hành công đoàn đưa ra thì Ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản.

  1. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: a) Kết quả lấy ý kiến đình công; b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; c) Phạm vi tiến hành đình công; d) Yêu cầu của tập thể lao động; đ) Họ tên của người đại diện cho Ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết.
  2. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình công cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi 01 bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, 01 bản cho công đoàn cấp tỉnh.
  3. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu của tập thể lao động thì Ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công”.

Tuy nhiên, BLLĐ cũng quy định những trường hợp đình công được gọi là tự phát, nằm ngoài kiểm soát của công đoàn quốc doanh, được Bộ luật này xem là “bất hợp pháp” và sẽ không giải quyết những đòi hỏi chính đáng của người lao động. Thậm chí, các nhóm công nhân tự đứng lên tổ chức đình công, khi công đoàn quốc doanh không lắng nghe nguyện vọng của người lao động mà “bảo kê” cho giới chủ, có thể bị nhà chức trách bắt bớ, câu lưu, giam cầm và vu cáo với những tội danh mơ hồ. “Những trường hợp đình công bất hợp pháp” tại Điều 215 quy định:

“1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. 2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công. 3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này. 4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định. 5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công”.

Và đây là điều quan trọng, đe dọa đến nồi cơm của người lao động, và khuyến khích người lao động chống lại đình công tại Điều 218 BLLĐ: “Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công: 1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 98 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động. 2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác”…

Chỉ khi nào có các tổ chức Công đoàn của công nhân, không đặt “dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản” mới hy vọng có các “thủ lĩnh” mạnh dạn tổ chức và lãnh đạo đình công vì quyền lợi của công nhân. Và nếu ông Đinh La Thăng thật lòng bảo vệ các quyền lợi của người lao động, thay vì xúi công đoàn quốc doanh mạnh dạn, thì ông hãy “mạnh dạn” tổ chức và lãnh đạo thành hình các tổ chức Công đoàn tự do, thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Huyền Trang, GNsP
Theo http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/08/26/ong-thang-noi-tha%CC%A3t-hay-mi-cong-nhan/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Bà chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng về qui định cho phép chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ tại khu vực biên giới Việt- Trung. Mạng báo Thanh Niên dẫn phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng ngày 13/9, rằng cần phải xem xét lại thông tư 19 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt – Trung mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 28/8 vừa qua.
Truyền thông Việt Nam dẫn thông báo của bộ Công An cho biết, Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức cao cấp của chính quyền Việt Nam và đối tượng bị truy nã gắt gao vì liên quan đến một vụ án kinh tế từ gần một năm nay, đã ra đầu thú tại Cơ Quan An Ninh điều tra bộ Công An hôm nay 31/07/2017.
Hiện nay, Việt Nam đang có 'hàng triệu' người có ý kiến bất đồng với chính quyền, mà trong số đó không nhất thiết phải là những người 'đi biểu tình' và 'hô khẩu hiệu', xử 'nặng và chủ quan' đối với họ như hiện nay là 'lợi bất cập hại' đối với chính quyền, ý kiến của khách mời nói với Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC Tiếng Việt.
Hôm 24 tháng 5, BBC trích nguồn từ ngành dầu khí Việt Nam cho biết Hà Nội đã cho ngừng việc thăm dò dầu khí ở lô 136/3 ngoài khơi Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc. Mặc dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về động thái đó nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây nói rằng Trung Quốc yêu cầu bên thứ ba phải ngừng các hoạt động đơn phương tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Hà Nội hôm thứ Ba đã thông qua kế hoạch cấm xe máy trong nội thành từ năm 2030 nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm, trang web của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết. Nhà chức trách thủ đô lần đầu tiên cân nhắc ban hành lệnh cấm xe máy vào năm ngoái vì lo sợ những đường phố chật hẹp sẽ bị quá tải khi dân số tăng mạnh và tầng lớp trung lưu mua xe hơi nhiều kỷ lục.
Các thông tin rò rỉ trong những ngày qua về việc Việt Nam đã tiến hành khoan dò dầu khí tại một lô trong vùng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền vừa được giới công nghiệp dầu khí tại Singapore xác nhận. Trang mạng BBC Anh ngữ ngày 05/07/2017 trích dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ rằng khu vực liên can cách bờ biển đông nam Việt Nam khoảng 250 hải lý.
Một bạn trẻ có tên Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, ở tại Sài Gòn hiện đang bị giam giữ ở Trại Tạm giam Số 1, Công an Thành phố Hà Nội với cáo buộc ‘tàng trữ tài liệu, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet’, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do ngân sách thâm thủng trong khi thiếu tiền trả nợ nước ngoài và nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính quyền Việt Nam lại hâm nóng chuyện nhà nước vay đô la và vàng của dân chúng. Theo bản tin tường thuật của tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, “các thành viên hội
Một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Ngô Thương Tô (Shang-su Wu), mới đây viết bài trên trang The Diplomat về "những điểm yếu của quân đội Việt Nam" (The Weak Points in Vietnam's Military). Ông viết rằng "bất chấp những đầu tư quốc phòng lớn, một số điểm thiếu đầu tư của quân đội Việt Nam dễ bị tổn thương nếu Trung Quốc tấn công".
Khách đến từ châu Âu đạt khoảng gần 1 triệu lượt người, chiếm khoảng 25% Cơ quan thống kê Việt Nam nói lượng du khách nước ngoài nửa năm đầu tăng hơn 30%, đa số từ châu Á và khách Trung Quốc ‘tăng gấp đôi’.
HÀ NỘI (NV) - Giới chuyên môn và người dân cho rằng giải thích đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông “uốn lượn” được thiết kế theo nguyên tắc “vào ga lên dốc, ra khỏi ga xuống dốc” là ngụy biện.
Việt Nam, ngành điện lực do nhà nước quản lý, hay nói cách khác là ngành độc quyền của nhà nước, mọi sự biến thiên tăng hay giảm về giá điện đều liên quan đến đời sống của người dân. Trong đợt thu tiền điện trên toàn quốc vừa qua, giá điện đột ngột gia tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí có nhiều gia đình phải trả gấp ba số tiền trước đây mặc dù mức độ sử dụng điện không hề thay đổi.
QUẢNG NGÃI (NV) .- Từ đầu năm đến nay, 34 tàu đánh cá của Việt Nam đã bị tàu tuần Trung Quốc”uy hiếp, tấn công”, trong đó có 23 tàu của tỉnh Quảng Ngãi.
Một nhà sư Khmer Krom cùng tham gia đoàn kiểm tra biên giới cho biết một nhóm bộ đội và một nhóm người Việt mặc thường phục dùng vũ lực ngăn cản không cho họ đến kiểm tra đường biên giới. Sư chia sẽ: “Bộ đội biên phòng khoảng hai chục người, và mấy người mặc đồ thường khoảng từ năm chục đến sáu chục người.
Sài Gòn với một thuở mệnh danh hòn ngọc viễn đông, một thuở mà ông Lý Quang Diệu đã từng mơ một ngày nào đó sẽ biến quốc đảo Singapore thành một Sài Gòn khác. Thế rồi câu chuyện về Sài Gòn hoa lệ cũng nhanh chóng đi vào quá khứ, thay vào đó là một Sài Gòn chằng chịt đường dây điện, nhà cửa chồng chất lên nhau, những con đường kẹt xe luôn cho cảm giác Sài Gòn là một tổ mối quá tải và khi mùa mưa đến
Chưa năm nào giống như năm nay, người Hà Nội phải liên tục chứng kiến hàng loạt tại ương về môi sinh do con người và thiên nhiên gây ra. Trong đó, những tai ương môi sinh do con người chiếm phần lớn, những tai ương do thiên nhiên gây ra vốn không đáng kể nhưng do sự cẩu thả, vô tâm của con người lại hóa thành trầm trọng.
Nguyên thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Việt Nam Trần Quang Cơ vừa qua đời tối hôm thứ Năm 25/6 ở tuổi 89. Lễ tang ông sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sáng ngày 1/7.
ĐỒNG NAI (NV) - Hàng trăm hecta đất gần khu vực dự kiến xây phi trường Long Thành đã được nhiều chủ đầu tư chuẩn bị sẵn để đợi “sóng” bất động sản. Khảo sát của VNExpress, cách phi trường quốc tế Long Thành từ vài km đến 30km (cây số) có hàng chục doanh nghiệp chạy đua săn cơ hội ở “vùng đất hứa” này.
Người Thượng mình hiện nay ở Thái Lan nếu gom lại thì có khoảng hơn 300 người. Chạy sang đây tỵ nạn vì mình không có tự do tín ngưỡng về tôn giáo, còn về đất đai của mình thì chính quyền họ đã cướp đi. Họ còn đàn áp những người có niềm tin tôn giáo, có người bị bắt bỏ tù và cũng có người đã chết trong tù. -Ông R’Ma B’Lie
Cục trưởng Điện lực thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, định hối lộ công an Việt Nam khi bị bắt, theo truyền thông trong nước. Theo truyền thông Việt Nam, ông này, bị Trung Quốc truy nã về tội nhận hối lộ, đã đề nghị hối lộ hàng tỉ đồng cho công an Việt Nam khi bị bắt.
Bảo Trợ