RFA | Doanh thu BOT Quốc lộ 1 qua Quảng Nam cao bất thường
Vatican ĐTC Phanxicô (20/09) : Thiên Chúa luôn ra đi tìm kiếm nhân loại